MR

Op basisschool Jeroen streeft de medezeggenschapsraad naar een samenstelling van  drie personeelsleden en drie ouders.  Voor de oudergeleding zijn op dit moment twee vacatures.

De ouders die in de MR meedenken en praten, vertegenwoordigen de ouders van de school.

De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die het bestuur of de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. De MR kan ook punten kenbaar maken aan de directie / het bestuur. De MR praat en denkt mee, en geeft ook adviezen en beslist in sommige gevallen ook mee. De MR heeft advies- en instemmingsrecht.

Tevens heeft de MR op onderdelen een geheimhoudingsplicht.

De MR vergadert een aantal keer per jaar. Deze data worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Hermans, voorzitter van de MR: phermans@jeroenschool.lucasonderwijs.nl